Tüm Kurslar

PRINCE2 Proje Yönetimi

Eğitimin Amacı:

 Katılımcıların PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) proje yönetimi metodolojisini anlamalarını sağlamak.

Katılımcıların PRIN    Katılımcıların PRINCE2 (Projects IN CoCE2'nin temel prensiplerini, süreçlerini, rollerini ve tema kavramlarını kavramalarını sağlamak.

Katılımcıların PRINCE2 metodolojisinin avantajlarını ve uygulama alanlarını anlamalarını sağlamak.

Katılımcıları proje yönetimi süreçlerini etkin bir şekilde uygulamak için donatmak.

Eğitim Çıktıları:

PRINCE2 metodolojisinin temel prensiplerini anlamak ve tanımlamak. PRINCE2 süreçlerini ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkilendiğini açıklamak. Proje organizasyon yapısını ve rollerini tanımlamak ve açıklamak.

Proje başlangıcından kapatılmasına kadar olan süreçlerde PRINCE2'nin nasıl uygulandığını göstermek.

Proje yönetim planını hazırlamak ve güncellemek için PRINCE2 yöntemlerini uygulamak.

Sistem Düşüncesi

Doğrusal yaklaşımların zayıf yönleri ile doğrusal olmayan (doğal) yakl​aşımların güçlü y​önleri.

 Eğitimin Çıktıları:

1. Temel düşünceler tarihi hakkında bilgi sahibi olmak

2. Sistem ve ilişkili kavramları bilmek.

3. Sistem düşüncesinin gelişimini bilme.

4. Bireylerde ve örgütlerde sistemli düşünebilmenin temellerini bilme.

5. Öğrenme ve öğrenememe olgularını bilme.

6. Öğrenmeye engel olan temel sistemsel tuzakları (arketipleri) bilme ve vakalarda bunları teşhis edebilme ve çözüm önerebilme

7. Sistemsel teşhis kabiliyetlerinin 12 aşamasını bilme, vakalarda bunları teşhis edebilme ve çözüm önerebilme.

 

İç Mekân İfadesinde Renklendirme

Atölye/derste iç mekânların teknik resim kuralları ve uluslararası standartlar doğrultusunda, verilen proje kapsamında mimari plan, kesit görünüş ve perspektiflerin uygun şekilde çizimi ve marker tekniği ile renklendirilmesi amaçlanmaktadır.

İç mimarlık öğrencileri için marker tekniği ile renklendirmenin örnek çizimlerle anlatıldığı ve uygulandığı eğitim ve öğretime yönelik atölye/ders.

Marker tekniği ile plan, kesit, görünüş ve perspektif renklendirmeleri içmimarlık eğitiminde belirli düzeyde beklenmektedir. Özellikle proje sunuşlarında önemli olmaktadır. Mimari plan, kesit, görünüş ve perspektif renklendirmenin aktarıldığı bu çalışma marker tekniği kullanılarak yapılan bir renklendirme yöntemi olup, herhangi bir tasarım kararını içermemektedir. Eğitimin kazanımları:

-        Katılımcıların marker tekniğini kullanarak mimari plan, kesit, görünüş ve perspektifleri renklendirebilme

-        Marker renklendirme tekniğini öğ​renip uygulayabilme


Model Esaslı Tanımlama ve Geometrik Toleranslar (GD&T)

Model Esaslı Tanımlama ve Geometrik Toleranslar (GD&T) eğitiminin amacı kavramsal tasarımdan ürüne kadarki süreçlerde üretilebilirliği sağlayacak farkındalık kazand​ırmaktır. Eğitimin kazanımları üretilebilir ve endüstriye hızlı adapte olabilen tasarım becerisi ve farkındalığı şeklindedir. Eğitim içeriği konu başlıkları model esaslı tanımlama ile ilgili teorik bilgiler ve SIEMENS NX PMI Yazılımında GD&T ve MDB araçları kullanılarak pratik uygulamalar gerçekleştirilmesidir.

 

Mimarlıkta Belgelenme Yöntemleri

Eğitimin amacı alanda gözleme dayalı yöntemler ile mimari araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesi; mimari tarihsel, estetik, işlevsel değeri yüksek olan mekanların deneyimlenmesini, gözlemlenmesini; mekânın deneyimleyerek öğrenilmesini sağlama şeklindedir. Eğitimin kazanımları:

-        Deneyime dayalı mimari değerlendirme, eleştiri yapma;

-        İşbirliği içerisinde çalışma;

-        Mimari belgeleme yöntemlerine dair bilgi sahibi olma;​

-        Öğrenilen bilgilerin alan çalışmaları ile pekiştirilmesi;

-        Mimari tarihsel, estetik, işlevsel değeri yüksek mekanların öğrenilmesi becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim içeriği konu başlıkları mimari belgeleme yöntemleri hakkında teorik bilgi aktarılması, mimari fotoğrafçılık hakkında bilgi aktarılması ve çeşitli mimari eserlerin gezilmesi, deneyimlenmesi esnasında fotoğraflama yöntemi ile belgelenmesi şeklindedir.


Orta Asya Türk Sanatı ve Mimarisi

Eğitim ile Orta Asya Türk sanatı ve mimarisi hakkında bilgi sahibi olunması ve estetik inceleme yapılması amaçlanmaktadır. Eğitimin kazanımları:

-        Orta Asya Türk kimliği ve kültürünü tanımak, dönemlerini öğrenmek

-        Orta Asya Türk devleti dönemlerindeki plastik sanatı tanımak

-        Dönem mimarisi ve mimari ürünlerini tanımak

-        Dönem sanatı ve mimarisinin estetik incelemesini yapabilmek

Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Orta Asya Türk kimliği ve kültürü

-        Orta Asya Türk devletleri ve dönemleri

-        Plastik sanatlar

-        Mimari (Şehirler ve yapı tipleri)

Estetik İnceleme (Plastik biçim ve anlamsal biçim incelemesi)

 

BIOFORM: Yapay Zekâ Destekli Tasarım Çalıştayı

Bu eğitim ile Tasarımda biyomimetrik anlayışın ve form arayışının, yapay zeka programları aracılığıyla dijital ortamda deneyimlenmesi ve analog-dijital tasarım sürecinin birlikte yürütülmesi amaçlanmaktadır. Biyomimetrik tasarım anlayışının kavranması; doğal dokuların araştırılıp yapay zekâ arayüzleri kullanılarak geliştirilmesi; Rhinoceros programının form denemeleri için kullanılması; dijital ortamdaki tasarım çıktılarının el çizimi eskizler ile geliştirilmesi ile analog-dij​ital tasarım sürecinin birlikte deneyimlenmesi; sonuç ürünlerinin sunula​cağı sergi sürecinin tasarlanması ve deneyimlenmesi, bu çalıştayın kazanımlarıdır. Eğitim içeriği konu başlıkları ise Yapay Zeka Destekli Tasarım, Rhinoceros, Biyomimetri ve Mimari Tasarım şeklindedir.

 

Sıfırdan Robot Geliştirme ve Kodlama

Kurs, gerçek dünya sistemlerinin modellerini tasarlama ve gelecekteki davranışlarını tahmin etme amacıyla simülasyonları nasıl kullanacağını öğretmeyi hedeflemektedir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel simülasyon modelleri oluşturabilecek ve bu modelleri kullanarak mevcut veya önerilen sistemleri analiz edebileceklerdir. Ayrıca, yeni bilgi ve becerilerini simülasyon modellerine uygulayarak gerçek dünya problemlerini çözmeye yönelik yaklaşımlar geliştirebileceklerdir. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Simülasyona Giriş

-        Simio'ya Giriş

-        Animasyona Giriş

-        Simio Modelleme Çerçevesi

-        Simio Standart Kütüphanesi Sabit Nesneler

-        Engelleme ve Geri Alma

-        Görev Dizileri

-        Hareketi Kontrol Etme

-        Malzeme Taşıma

-        Model Verileriyle Çalışma

-        Süreç Mantığı

-        Hata Ayıklama Araçları ve Teknikleri

-        Optimize Etme OptQuest ile

-          Özel Nesne Tanımları Oluşturma

 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bu eğitimin amacı pazarlama işlevinin kapsamını ve rolünü

- pazarlama karması elemanlarının entegrasyonu: ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve tutundurma;

- tutundurma karması araçlarının entegrasyonu: Halkla ilişkiler, reklamcılık, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan satışa vurgu yaparak incelemektir.

Ek olarak pazarlama iletişiminin müşterilere nasıl ulaştığını ve onlara hizmet ettiğini ve tüketici davranışlarını şekillendirmeye nasıl yardımcı olduğunu anlamaktır. Bu eğitime katılanlar:

- İletişim faaliyetlerini öğrenir.

- İletişim kampanyaları düzenlenmesini bilir.

- Satış tutundurma faaliyetlerinin uygulanmasını öğrenir.

- Kişisel satış uygulamalarını bilir.

- Pazarlama halkla iletişimini öğrenir.

- Reklam uygulamalarını kavrar.

- Bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamalarını bilir.

- Doğrudan pazarlama faaliyetlerini öğrenir.


Uluslararası Pazarlara Açılma ve Pazarda Yer Edinme Stratejileri

Bu eğitim programı, katılımcılara uluslararası pazarlara açılma ve bu pazarlarda yer edinme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programı tamamlandıktan sonra katılımcılar:

- Farklı uluslararası pazarların dinamiklerini ve trendlerini anlayabileceklerdir.

- Potansiyel uluslararası pazarları belirleme ve analiz etme yöntemlerini öğrenebileceklerdir.

- Etkili bir ihracat pazarlama planı geliştirebileceklerdir.

- Kültürel farklılıkları ve bunların uluslararası ticaretteki önemini kavrayabileceklerdir.

- Uluslararası pazarlama ve satış kanallarını ve stratejilerini öğrenebileceklerdir.

- Ticari anlaşmalar ve gümrük prosedürleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

- Uluslararası pazarlarda risk yönetimi ve finansal planlama konusunda bilgi edinebileceklerdir.

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Uluslararası Pazarların Temelleri

- Uluslararası Pazarlama Stratejileri

- Kültürel Farklılıklar ve Yönetimi

- Uluslararası Satış ve Pazarlama Kanalları

- Ticari Anlaşmalar ve Gümrük Prosedürleri

- Uluslararası Risk Yönetimi ve Finansman


Afet/Deprem Lojistiği: İnsani Yardım Lojistiği Eğitimi

Afet ve deprem süreçlerinde lojistik sistemlerin oynadığı merkez rolü, ekonomik maliyeti, çevresel olumsuz etkileri ve afet/deprem felaketlerinden önce ileri hazırlık yapma, askeri disiplin, yalın süreçler, dinamik yapı, çevik müdahale/operasyon, ağ (network) tasarımı, bilgi sistemleri ve yönetimi ile krizlere çok yönlü ve en iyi uygulamalarla müdahale etme, lojistik politika, planlama ve senaryo yaklaşım ve süreçlerini bilimsel bir anlayışla katılımcılara öğretmek bu eğitimin ana amacıdır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar:

- Afet/deprem lojistik ihtiyaçlarını, süreçlerini ve fonksiyonlarını açıklayabilir.

- Etkin, verimli, çevik ve esnek bir lojistik hizmet yapısı tasarlayabilir.

- Çeşitli senaryolar dahilinde alternatif yaklaşım tarzları ve seçenekleri geliştirilebilir ve planlayabilir.

- Acil Lojistik Yardım Operasyonlarını (ALYO) uygulayabilir.

- Lojistik Yardım Timleri-LYT’nin görevlerini tanımlayabilir.

Afet/deprem zede beklentileri ile gerçekleşen lojistik yardım müdahale/tepki süresi arasındaki gecikmelerin nedenlerini  açıklayabilir.


Entegre Lojistik Destek (ELD) Eğitimi

- Sistem tasarımı, seçimi, tedariki ve geliştirilmesi kararlarını etkilemek,

- Tasarım ile destek ihtiyaçlarının entegrasyonlarını sağlamak,

- Destek kaynaklarını tanımlamak, planlamak, geliştirmek ve uygulamak,

- Sistem hazır olması ile destek ihtiyaçlarının uyum ve etkileşimini sağlamak,

- Sistem hazır olma (performans) seviyesini yükseltmek,

- Sistemin ihtiyaç duyduğu desteği minimum maliyetlerde temin etmek,

- Sistem ömür devri toplam maliyetleri içerisinde yer alan maliyet sürücülerini tanımlamak,

bu eğitimin ana amaçlarını oluşturmaktadır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar:

- Savunma sistemlerinin yeteneklerini yükseltebilir.

- Sistemlerin görevi yerine getirebilme kabiliyetlerini geliştirebilir.

Sistemlerin operasyonel (harekâta) hazır olma seviyelerini artırabilir.


Küresel Pazarlama Stratejileri

Bu ders katılımcılara küresel pazarlamanın temeline dair genel bilgiler vermek, dış pazarlarda çeşitli pazarlama faaliyetlerinin icrası sırasında karşılaşılabilecek sorunları ortaya koymak, farklı kültürlerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ile bir firmanın ürün ve hizmetlerini pazarlama yeteneğini nasıl etkileyebileceğine vurgu yapılması da amaçlanmaktadır. Eğitimin kazanımları:

- Küresel pazarlama konularına dair genel bir bakış açısına sahip olma

- Kültürlerarası pazarlama farklılıklarını ve benzerliklerini anlama

- Pazarlama karmasını hedef ülkelerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlama

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Küresel pazarlama karması

- Küresel pazarlama çevresinin analizi

Uluslararası pazarlara giriş stratejileriPazarlamada Güncel Konular

Eğitimin amacı öğrencilere, sosyal ve bilişsel psikoloji veya diğer ilgili kaynak disiplinlerden temel araştırmalardan yararlanan çağdaş ve önemli pazarlama alanlarını anlatmaktır. Bu bağlamda, son dönemde giderek yaygın kullanılan güncel ve etkili pazarlama stratejilerinin farkına varmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Temel kazanımlar:

- Pazarlama uygulamalarındaki değişikliklere katkıda bulunan küresel mega trendlerin etkilerini anlamak.

- Çağdaş pazarlama kavramlarının ve bağlamlarının ortaya çıkışını, alaka düzeyini ve uygulamalarını örnekler ile incelemek.

Pazarlama bağlamlarının çeşitliliğini ve güncel pazarlama stratejilerinin pazardaki mevcut durumlarını öğrenmek.


Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları (TORNA)

Bu eğitimi alanlar:

- CNC torna tezgâhlarının kodlama sistemlerini ve CNC torna tezgâhlarının genel yapısını kavrayabilecektir.

- Tornacılıkla ilgili temel kavramları, talaş kaldırma hesaplarını ve CNC torna tezgâhlarının programlanması için gereken matematiksel ve bilgisayar işlemlerini kavrayabilecektir.

- CNC Torna Tezgâhlarında Programlama Öncesi Hazırlıklar ve Bütün CNC Torna Tezgâhlarının Ortak Olan Kodlarla Genel Programlanmasını yapabilecektir.

- CNC torna tezgâhlarında bütün markalarda kullanılan ortak fonksiyonları (delik delme, rayba çekme, kılavuz çekme, alt programlama vb. gibi) açıklar.

CNC torna tezgâhının programlanmasını yapabilecektir.


İleri Teknik Resim Eğitimi

Katılımcıların teknik resmi kullanabilir seviyede bilgi sahibi olmalarını, buna bağlı olarak ortak bir dil oluşturmak ayrıca müşteri imalatçı ilişkilerinde doğru ve yeterli seviyede iletişim oluşturulmasını sağlamak bu eğitimin amacıdır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Teknik Resim Okuma (4 saat)

- Ölçülendirme (4 saat)

- Geometrik Toleranslar (4 saat)

-Uygulama ( 8 Saat)


Uygulamalı Robotik

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- 3 Boyutlu Uzay ve Koordinat Sistemi

- Temel Elektrik ve Elektronik Yasaları ve Elemanları

- Motor Çeşitleri ve Motor Sürücüleri

- Robot Mekanik Parçaları

- Sensörler

- Robot Çeşitleri

- Robot Uzayı

- Robot Mekanizması

- Robotların Kinematiği

- 3D yazıcılar

- CNC makinalar

Robot Uygulamaları


Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları (FREZE)

Eğitimi tamamlayanlar:

- CNC Freze tezgâhlarının kodlama sistemlerini ve CNC freze tezgâhlarının genel yapısını kavrayabilecektir.

- Frezezilikle ilgili temel kavramları, talaş kaldırma hesaplarını ve CNC freze tezgâhlarının programlanması için gereken matematiksel ve bilgisayar işlemlerini kavrayabilecektir.

- CNC Freze Tezgâhlarında Programlama Öncesi Hazırlıklar ve Bütün CNC Freze Tezgâhlarının Ortak Olan Kodlarla Genel Programlanmasını yapabilecektir.

- CNC freze tezgâhlarında bütün markalarda kullanılan ortak fonksiyonları (delik delme, rayba çekme, kılavuz çekme, alt programlama vb. gibi) açıklar.

CNC freze tezgâhının programlanmasını yapabilecektir.


Bilgisayar Destekli Tasarım / AutoCAD

Bu derste öğrencilere uygulamalar ve ödevler aracılığıyla İç Mimarlık disiplinine ait çizimler için vektörel çizim mantığıyla AutoCAD programındaki 2D komutlarını kullanma becerileri kazandırılacaktır. Öğrencilerin bilgisayar ortamında, ölçek ve tekniğine uygun, doğru ve hassas bir şekilde mesleki çizimlerini yapıp çıktı almaları sağlanır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrencilerin;

- AutoCAD programının arayüzünü tanıyarak, gerekli düzenlemeleri yapabilecek,

- Tüm çizim komutlarını nasıl çalıştıracaklarını öğrenecek,

- Çizim komutları ile standartlara uygun iki boyutlu mimari proje çizebilecek,

- Mevcut çizimlerde revizyon yapabilecek,

- Mimari projelerde gerekli olan plan, kesit ve görünüşleri çizebilecek,

- Standartlara uygun çizgi, yazı ve sembolleri projesinde gösterebilecek,

- Proje üzerinde gerekli ölçülendirmeleri yapabilecek,

- Projesinde tarama yapabilecek,

- Katmanlarla çalışıp, kontrol edebilecek,

- Bloklarla çalışıp revizyon yapabilecek,

İstenen ölçüde çıktı alabilecek yetkinlikte olması beklenmektedir.


Simülasyon ve Modelleme

Kurs, gerçek dünya sistemlerinin modellerini tasarlama ve gelecekteki davranışlarını tahmin etme amacıyla simülasyonları nasıl kullanacağını öğretmeyi hedeflemektedir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel simülasyon modelleri oluşturabilecek ve bu modelleri kullanarak mevcut veya önerilen sistemleri analiz edebileceklerdir. Ayrıca, yeni bilgi ve becerilerini simülasyon modellerine uygulayarak gerçek dünya problemlerini çözmeye yönelik yaklaşımlar geliştirebileceklerdir. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Simülasyona Giriş

-        Simio'ya Giriş

-        Animasyona Giriş

-        Simio Modelleme Çerçevesi

-        Simio Standart Kütüphanesi Sabit Nesneler

-        Engelleme ve Geri Alma

-        Görev Dizileri

-        Hareketi Kontrol Etme

-        Malzeme Taşıma

-        Model Verileriyle Çalışma

-        Süreç Mantığı

-        Hata Ayıklama Araçları ve Teknikleri

-        Optimize Etme OptQuest ile

-         Özel Nesne Tanımları Oluşturma

 

Python ile Veri Analizi ve Görselleştirme

Bu eğitim, Python programlama dilini kullanarak veri analizi ve görselleştirme tekniklerini öğrenme fırsatı sunmaktadır. Katılımcılar, Python'un veri analizi ve görselleştirmeye yönelik modüllerini keşfederken, uygulamalı laboratuvar çalışmaları aracılığıyla çeşitli perspektifler kazanacaklar. Programın temel amacı, katılımcılara pratik yapma olanağı sağlayarak, farklı meslek gruplarını veri analizi ve görselleştirme konularıyla tanıştırmaktır. Eğitim içeriği, tüm disiplinlerden katılımcıların bu alanda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Python ile veri analizinin temelleri

-        Python ile veri görselleştirme

-        Anaconda, Jupyter ve Kütüphane Kurulumları

-        Matplotlib ve Seaborn Kütüphaneleri

-        Farklı türde grafik oluşturma yöntemleri

-         Çeşitli veri setleri ile uygulamalar

 

Teknoloji Yönetimi

Bu eğitimde, ülkemizde henüz yönetim anlayışı içerisinde tam olarak yer bulamayan, kurumların yönetim süreçlerinde tanımlı olmayan Teknoloji Yönetim süreçlerini ve kullanılan temel araçları uygulama seviyesinde öğretmek hedeflenmiştir. Eğitimin kazanımları:

-        Teknoloji Yönetim aktivitelerinin ve bu aktiviteleri gerçekleştirmek için temel araçların neler olduğunu kavrayabilme,

-        Teknoloji Yönetimi için uygulama çerçevesini değerlendirebilme,

-        Özellikle kurumsal seviyede Teknoloji Yönetim süreçlerini etkin olarak planlama, yönlendirme ve denetleme fonksiyonlarını kurgulayabilme

Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Teknoloji Yönetimi ve Temel Kavramlara Giriş

-        Teknoloji Tanımlama, Teknoloji İstihbaratı ve Süreçleri

-        Teknoloji Seçme Eylemleri ve Seçme Süreçleri

-        Teknoloji Edinme Eylemleri, Kurumsal Ar-Ge ve Teknoloji Transfer Uygulamaları

-        Teknoloji Koruma Eylemleri, Fikri Sınai Haklar ve Uygulamaları

-        Teknoloji Kullanma (Yararlanma) Eylemleri, Ticarileştirme/Pazarlama ve Ürün Portföy Yönetimi

-         Öğrenme Eylemleri ve Bilgi YönetimiAhşap ve Sanat Atölyesi

Üretime yönelik ahşap ve sanatsal çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Marangozluk Eğitimi

- Devre Kurulumu

- Mozaik

- Ebru

- Kağıt Sanatları

- Çömlek

- Seramik

- Ihlamur Baskı

- Artırılmış Gerçeklik

Geri Dönüşüm


Döner Kanat Drone Yapım Eğitimi

Eğitimin Amacı ve Çıktıları:

- Drone Çalışma Prensiplerinin incelenmesi,

- Uçuş teorisi ve uçuş kumandalarına ait temel bilgilerin kullanılması,

- Haberleşme için gerekli bağlantılar ve arayüzlerin kurması

- Aerodinamik ilkelerin incelenmesi

- Döner Kanat, Sabit Kanat, VTOL, Tilt Motor, Martin UAV Sistemlerinin incelenmesi

- Farklı gövde yapılarına sahip İHA Sistemlerinin karşılaştırılması

- Aviyonik bileşenlerin incelenmesi ve kalibrasyonların yapılması

- Motor seçimlerini etkileyen temel ilkeler

- Drone Elektronik ve Mekanik bileşenlerin seçim kriterleri

- Otopilot ve Yer Kontrol İstasyonu Yazılımları

- Drone Mekanik Montajı

- Drone Elektronik Aksam Montajının yapılması

- Drone Yazılım Konfigürasyonunun yapılması

- Sensör kalibrasyonlarının yapılması

- Drone Uçuş Modlarının incelenmesi

- Pist hazırlığı yapılmasıması ve İHA'ları uçurması

- QUADCOPTER dron uçurulması ve operatörlük becerisinin kazanılması


Model Uçak Tasarım ve Üretim Eğitimi

Eğitim başlıkları ve kazanımları:

- Model uçak yapısalları ile ilgili temel bilgiyi kullanma

Tamir ve onarım yöntemi hazırlama

- Havacılık ve iletişim ile ilgili temel bilgiyi kullanma

- Uçuş teorisi ve uçuş kumandalarına ait temel bilgiyi kullanma

- OPENV VSP ve XFLR5 programlarıyla model uçak tasarımı ve analizlerini yapma

- RC model uçak yapımı becerisini kazanma

- Pist hazırlığı yapma ve İHA'ları uçurma

- Aerodinamik ilkelerin incelenmesi

- Döner Kanat, Sabit Kanat, VTOL, Tilt Motor, UAV Sistemlerinin incelenmesi

- Aviyonik bileşenlerin incelenmesi

- Motor seçimlerini etkileyen temel ilkeler

- Model uçak Elektronik ve Mekanik bileşenlerin seçim kriterleri

- Otopilot ve Yer Kontrol İstasyonu Yazılımları

- Model uçak Mekanik Montajı

- Model uçak Elektronik Aksam Montajı

- Model uçak Yazılım Konfigürasyonu

- Sensör kalibrasyonları


Mekanik Tasarım Teknikleri ve Yazılımları

Günümüz tasarım teknolojisi araçlarından biri olan Solidworks ve Catia programı ile, fabrika veya işletmelerde model tasarımı ve çizimi yapma bilgi ve becerisine sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, tasarım sorunlarını tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.


Otonom Sürüş Tekniği ve Simülasyon Uygulamaları

Günümüzde, araçlarda ve transport sistemlerinde güvenlik ile ilgili artan talepler doğrultusunda yeni yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. Bu çalışmaların içinde otonom araçlar ve uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Her geçen gün daha fazla önem kazanan ve yaygınlaşan otonom araç uygulamaları geleceğin araçları olarak tanımlanmaktadır. Bu kursun amacı, otonom araçlar ve yapay zeka uygulamaları ile ilgili günümüzde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek, simülatör üzerinde öğrencilerin sensor tabanlı uygulamalar geliştirmesini sağlamaktır.

İHA Aerodinamik Tasarımı ve XFLR5 Yazılımı Üzerinde Uygulanması

Geleneksel tipte sabit kanatlı bir İHA’nın tasarlanması için gerekli

aerodinamik altyapının verilmesi, öğrencilerin XFLR5 yazılımı

üzerinde tasarımlarını gerçekleştirmeleri, yazılım üzerinde sayısal

yöntemler ile aerodinamik analizlerin gerçekleştirilmesi, İHA’nın seyir

halinde kararlı uçabilmesini sağlamak amacıyla uçuş analizlerinin

yapılması, uçuş için gerekli itkinin belirlenmesi ve böylece gerçek

dünya koşullarına uygun bir İHA’nın nasıl tasarlanabileceğinin

öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.

Öğretim Tasarımı

Bu eğitimle öğretim tasarımının temelleri, ilgili kavramların aktarımları ve öğretim tasarım sürecinde uygulanan modellerin işlenmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin kazanımları:

- Öğretim tasarımı kavramını açıklamak

- Öğretim tasarımı teorilerinden haberdar olmak

- Geleneksel öğretim teorilerinden haberdar olmak

- Öğretim tasarımı modellerini ifade edebilmek

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Öğretim Tasarımına Giriş

- Öğretim Tasarımı Teorisi

- Öğretim Teorileri

- Öğretim Tasarım Modelleri

Immigration History and process in North America from Turkey

With this course, it is aimed to help achieve international engagement. The course’s content topics are as follows:

- Immigration History from Turkey

- Immigration to Canada

- Immigration to USA

- Immigration to Japan

- Student application to North America

Do it yourself workshop

Japanese History and Japanese Language

With this course, it is aimed to help achieve history culture and language. The course’s content topics are as follows:

- Japanese History culture

- Hiragana katakana

- Kanji

- Basic conversatıon

- Basic daily questions

Do it yourself workshop

Asya Çalışmalarına Giriş

Bu dersin amacı, öğrencilere Asya'nın coğrafi, tarihi, kültürel ve politik çeşitliliği hakkında temel bir bilgi vermektir. Ders, Asya'nın alt bölgelerini, önemli tarihi olayları, dinleri, dilleri, siyasi sistemleri ve güncel sorunlarını inceleyecektir. Dersin sonunda, öğrenciler:

- Asya'nın coğrafi bölgelerini ve önemli ülkelerini tanımlayabilecekler

- Asya'nın tarihi hakkında genel bir bilgi sahibi olacaklar

- Asya'nın önemli dinleri ve dilleri hakkında bilgi sahibi olacaklar

- Asya'nın siyasi sistemlerini karşılaştırabilecekler

- Asya'nın güncel sorunlarını anlayabilecekler

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Asya’ya Genel Bakış

- Güney Asya

- Doğu Asya

- ASEAN

- Orta Asya

- Asya’da Din ve Kültür

Asya’da Ekonomi, Siyaset ve Gelecek


Roma Medeniyetine Giriş

Öğrenciler, Roma'nın kuruluşundan çöküşüne kadar olan tarihi kronolojiyi kavrayabileceklerdir. Ayrıca Roma'nın Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri arasındaki siyasi ve sosyal yapıları ayırt edebileceklerdir. Roma'nın siyasi, hukuki, ekonomik, askeri ve dini alanlardaki önemli kurumlarını ve uygulamalarını tanımlayabileceklerdir. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Roma’nın Temelleri

- Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk Dönemleri

- Roma’da Siyaset ve Askeriye

- Roma İmparatorluğu'nda Günlük Yaşam

- Roma Kültürü, Din ve Eğlence

- Roma Mühendisliği, Mimarisi ve Teknolojisi

Roma'nın Çöküşü ve Mirası

Duygusal Zeka ve Liderlik

Etkili bir lider olarak performansı geliştirmek ve liderliğin önemini odak noktasına koyarak, katılımcıların iş hedefleri doğrultusunda liderlik gelişimine yönelik workshop çalışmasıdır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Liderlikte Duygusal Zeka Neden Önemlidir?

- Duygusal zekânın yapısı

- Liderin duygularının diğerleri üzerindeki etkisinin farkına varmak

- Empati uygulamaları ile bu beceriyi geliştirmek

- Liderlik Becerileri Geliştirmek

- İlham verme – Teori ve uygulamalar

- Gruplar arasında güçlü bağlar kurmak ve işbirliğini teşvik etmek

- Güven ortamı oluşturmak ve üretkenliği teşvik etmek

- Liderlik Becerileri Geliştirmek

- Etkileme stratejileri

- Lider için iletişim ve etkileme sanatı

- Problem çözme yaklaşımı

Çatışma yönetimi

İnsan Kaynakları Alanında Yapay Zeka Uygulamaları

İnsan Kaynakları alanında çalışan kişiler için yapay zekanın sunabileceği becerileri ve sınırlılıklarını anlamak, uygulamada kısa ve orta dönemde yapay zeka ile neler yapılabileceğini öğrenerek eylem planları oluşturmak için tasarlanmıştır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- İnsan Kaynakları için yapay zekaya Genel Bakış

- İK’ya özel yanıtlar için Yapay zekayı özelleştirme

- İşe Alım için yapay zeka

- İK analitiği için yapay zeka’yi kullanma

- Performans Yönetimi için yapay zeka

Etik hususlar ve en iyi uygulamalar

IELTS (Academic)

Eğitimin amacı;

- Öğrencilerin İngilizceyi etkili bir şekilde anlamalarını, konuşmalarını, okumalarını ve yazmalarını sağlamak.

- Öğrencilerin akademik ve mesleki alanlarda İngilizce dil becerilerini güçlendirerek küresel rekabet gücünü artırmak.

- Öğrencileri uluslararası dil sınavlarına hazırlamak.

Eğitimin Çıktıları;

- Dil Yeterliliği: Öğrencilerin İngilizce dilinde temel dilbilgisi bilgisine sahip olmaları ve çeşitli iletişim durumlarında etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri.

- Dinleme ve Anlama: Öğrencilerin İngilizce konuşulan materyalleri dinleyip anlayabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.

- Konuşma Becerileri: Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirerek farklı konularda rahatlıkla iletişim kurabilme yeteneklerini kazanmaları.

- Yazma Becerileri: Öğrencilerin İngilizce yazma becerilerini güçlendirerek farklı türlerde metinler yazabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.

- Okuma Yetkinliği: Öğrencilerin İngilizce metinleri anlayabilme ve çeşitli kaynaklardan bilgi edinebilme yeteneklerinin artırılması.

Sınav Stratejileri: Öğrencilerin uluslararası IELTS sınavlarında başarılı olabilmeleri için stratejiler geliştirmeleri ve sınav becerilerini kazanmaları.

TOEFL (IBT)

Eğitimin amacı;

- Öğrencilerin İngilizceyi etkili bir şekilde anlamalarını, konuşmalarını, okumalarını ve yazmalarını sağlamak.

- Öğrencilerin akademik ve mesleki alanlarda İngilizce dil becerilerini güçlendirerek küresel rekabet gücünü artırmak.

- Öğrencileri uluslararası dil sınavlarına hazırlamak.

Eğitimin Çıktıları;

- Dil Yeterliliği: Öğrencilerin İngilizce dilinde temel dilbilgisi bilgisine sahip olmaları ve çeşitli iletişim durumlarında etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri.

- Dinleme ve Anlama: Öğrencilerin İngilizce konuşulan materyalleri dinleyip anlayabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.

- Konuşma Becerileri: Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirerek farklı konularda rahatlıkla iletişim kurabilme yeteneklerini kazanmaları.

- Yazma Becerileri: Öğrencilerin İngilizce yazma becerilerini güçlendirerek farklı türlerde metinler yazabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.

- Okuma Yetkinliği: Öğrencilerin İngilizce metinleri anlayabilme ve çeşitli kaynaklardan bilgi edinebilme yeteneklerinin artırılması.

Sınav Stratejileri: Öğrencilerin uluslararası TOEFL (IBT) sınavlarında başarılı olabilmeleri için stratejiler geliştirmeleri ve sınav becerilerini kazanmaları.

Kripto Para Birimi

ODTÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunudur. İlkokuldan üniversiteye ve dil kurslarına dil eğitimi ile ilgili birçok kademede görev yapmıştır. Eğitim alanında yüksek lisans yapmış olup doktora çalışmalarına devam etmektedir. Yurt dışında bulunmuş ve kısa süreli yaşamıştır. Harvard Üniversitesinde iki kez seminer vermiştir. Yayınlanmış birçok akademik makale, bildiri ve kitabı vardır. Başlıca araştırma konuları anket metodları ve müfredat geliştirme şeklindedir.

Bu eğitimin amacı temel ve orta düzeyde kripto para sistemini tanıtmak, ticaret yapabilme bilgisini vermek ayrıca bu alandaki sahteciliği tanıtmaktır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

  • Kripto para nedir?
  • Nasıl alımır, nasıl satılır?
  • Cex, Dex, Defi nedir?
  • Airdrop nedir, nasıl katılınır?


Power And Progress

1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) akademik kariyerine devam etmektedir. 2000 yılında ekonomi profesörü ünvanını almıştır. Siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmaları bulunmakta olup, eserleri çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Dünyada en çok atıf yapılan ilk 10 ekonomist arasındadır.

Banka ve Finansal Kuruluşlar

ODTÜ Ekonomi Bölümünden lisans derecesini aldı. University of Delaware’den Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın çeşitli birimlerinde uzman ve yönetici olarak görev yaptı. Uzmanlık alanları; makroekonomi, para ve banka, para politikası ve uluslararası ekonomidir. Uluslararası ve ulusal yayınevleri ve dergilerde yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

Bu eğitimin amacı banka ve finansal kuruluşların teorik olarak öğrenilmesi ve Türkiye`de faaliyet göstermekte olan finansal kuruluşlar ve bankacılık sektörünün incelenmesidir. Eğitimin kazanımları:

- Mali sistem ve finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi olmak

- Türkiye`de faaliyet göstermekte olan finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi olmak

- Finansal aracılar ve bankacılık sektörünü öğrenmek

- Türkiye`deki mali sistemin yapısını değerlendirmek  

- Türkiye`de Bankacılık Sektörü hakkında bilgi sahibi olmak

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Mali Sistem ve Finansal Piyasalar

- Türkiye`de Finansal Piyasalar

- Finansal Aracılar ve Bankacılık

- Türkiye`de Mali Sistemin Yapısı

- Türkiye`de Bankacılık Sektörü

Finansal Piyasaların Dünü, Bugünü

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden 2009 yılında Fakülte ve Bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı Üniversitenin İşletme Bölümünden Finans alanında almıştır. TÜBİTAK’ta 8 yılın üzerinde görev yapmıştır. 2018 yılında akademiye geçiş yapmış Ekonomi ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümlerinde 2 yılı Bölüm Başkanı olmak üzere 4 yıl görev yapmıştır. 2020 yılında doçentlik ünvanı almıştır. Finans alanında çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır. 


Katılımcıların finansal piyasaların oluşumu ve günümüzdeki yapısı ile ilgili bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, küresel ölçekte finansal piyasaların gelişim süreci ve bugün geldiği nokta farklı örneklerle katılımcılara aktarılacaktır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Coğrafi Keşifler, Merkantilizm ve İlk Ticaret Merkezleri

- İlk Finans Merkezleri

- İngiltere ve ABD’de Finansal Piyasaların Oluşum Süreci

- Osmanlı’da Finansal Piyasalar

- İlk Borsalar

- Günümüzde Borsalar

- Günümüzde Değerli Madenler ve Para Arzı

- Günümüzde Gayrimenkul Piyasası

Günümüzde Türev Piyasalar

Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde lisans eğitimini tamamlamış olup Mülkiye’de yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ekonomik entegrasyonlara dair eğitim programlarında ve organizasyonlarında gönüllü koordinatörlük görevinde bulunmuştur. Uluslararası dış politika, uluslararası iktisadi politikalar, finans piyasaları, kalkınma iktisadı, para politikası ve politika araçları alanlarına ilgi duymaktadır. Ekonomik entegrasyonların Türkiye özelinde kalkınmaya etkisi bağlamında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Halen ilk dönem cumhuriyet sanayi politikaları konusunda akademik çalışmalarına devam etmektedir.


Bu eğitim programı, katılımcılara finansal bilinçlerini artırmak ve bilinçli yatırım stratejileri geliştirerek finansal özgürlüklerine adım atmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimin sonunda katılımcılar:

- Temel finansal kavramları ve araçları anlayabileceklerdir.

- Finansal durumlarını analiz edebilecek ve bütçelerini oluşturabileceklerdir.

- Yatırım ve tasarruf araçlarını tanıyabilecek ve kendileri için en uygun olanları seçebileceklerdir.

- Risk ve getiri dengesi kavramını anlayabilecek ve yatırım portföylerini oluşturabileceklerdir.

- Finansal hedeflerini belirleyebilecek ve bu hedeflere ulaşmak için planlar yapabileceklerdir.

- Duygusal ve davranışsal önyargıları tanıyabilecek ve yatırım kararlarını bu önyargılardan etkilenmeden alabileceklerdir.

Finansal dolandırıcılık türleri hakkında bilgi edinebilecek ve kendilerini dolandırıcılıktan koruyabileceklerdir.

Finansal Okuryazarlık

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden lisans, Ufuk Üniversitesinden yüksek lisans, Kırıkkale Üniversitesi’nden doktora dereceleri vardır. Ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınları vardır. Hong Kong, Almanya, İtalya, İsviçre başta olmak üzere çeşitli ülkelerde konferanslara katılmış ve eserlerini sunmuştur. Ana çalışma konuları, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesidir. 2007 yılında başladığı akademik hayata 2020 yılında muhasebe alanında doçent unvanı alarak devam etmektedir.


Finansal hizmetler sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak sunulabilecek ürün ve hizmetlerin ortaya çıkartılmasında girişimcilerin karşılaşabilecekleri sorunlar ile finansal teknoloji girişimleri ile işbirliği yapmak isteyen kuruluşların geliştirmeleri gereken stratejilerin farklı bakış açıları ile ele alınması amaçlanmaktadır.

Eğitimin başlıca kazanımları finansal hizmetler sektöründeki fırsatları ve riskleri anlamak, FinTech yatırım olanaklarını değerlendirmek şeklindedir.

Eğitim içeriği konu başlıkları: FinTech’i Anlamak, Finansal Teknolojiler ve Uygulama Alanları FinTech Sektöründe Kriptoloji, Blockchain, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi, IoT (Internet of Things) ve API (Application Programming Interface)

Blok Zincir ve Kripto Varlıklar

Bu eğitimin amacı katılımcıların, gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızda yer edinmeye başlayan Blockchain ve Kripto Paralar hakkında bilgi sahibi olmaları, klasik, dijital ve kripto paralar arasındaki farkları öğrenmeleri, kendi kripto paralarını blockchain teknolojisi ile oluşturma ve geliştirme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Eğitimle:

- Blockchain teknolojisi ve kripto paralar hakkında bilgi sahibi olmaları,

- Blockchain teknolojisi ile kripto paraların nasıl üretildiğini öğrenmeleri,

- Bitcoin ve benzeri kripto paraların nerelerde ve ne şekilde kullanıldığını öğrenmeleri,

- Kripto paraların gelecekte hayatımızı nasıl değiştirebileceği ile ilgili fikir sahibi olmaları,

- Dünyadaki ticaretin kripto paralara yönelişi ile ilgili fikir sahibi olmaları,

- Kendi Kripto paralarını oluşturma ve geliştirme konusunda beceri kazanmaları beklenmektedir.

Behavioral and Experimental Economics

2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl ODTÜ İktisat Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2022 Şubat ayında “Grup Yarışmalarında Şansın Efor Üzerine Etkisi” adlı teziyle mezun oldu. Tezi makaleye çevrilerek Theory and Decision dergisinde yayımlandı. Şu an doktora eğitimine ODTÜ’de devam etmekte ve TÜBİTAK 1001 kapsamında onay olan bir projede bursiyer olarak yer almaktadır.

Eğitimin amacı günlük yaşantımızda verdiğimiz kararların iktisadi açıdan test edilmesidir. Deneylerde araştırmacılar, katılımcıların farklı durum veya senaryolardaki karar sonuçlarını veya süreçlerini soru formlarıyla inceler. Bu sorular, gerçek hayattaki karar verme ortamına en yakın olacak şekilde bir yazılım programı aracılığıyla tasarlanır. Bu yöntemi, gerçek hayatta karar vermeniz gereken durumların bir taklidi ya da bilgisayar oyunu hali olarak düşünülebilir. Bu şekilde, araştırmacılar mevcut bir teoriyi test etme veya teorileri karşılaştırma ve belirli piyasa mekanizmaları için belirli karar verme süreçlerini doğrulama fırsatına sahip olurlar. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Davranışsal ve deneysel iktisat nedir? Amacı nelerdir?

- Deneysel metodlar

- Kodlama örnekleri (ztree)


Yurt Dışı Dil Eğitimi
Yurt Dışı Dil Eğitimi

Eğitim Riga Teknik Üniversitesi öğretim elemanları verilmektedir. A1-A2-B1-B2-C1-C2 seviyelerine yönelik genel İngilizce becerilerini kazandırmak üzere etkinlikler planlanmıştır.

Bu yaz programı ile öğrenciler, Riga Teknik Üniversitesi'nde 40 saatlik İngilizce eğitimi alarak dil becerilerini geliştirecekler. Uluslararası bir çevrede eğitim almanın yanı sıra, yerel ve uluslararası öğrencilerle etkileşimde bulunarak kültürlerarası iletişim yeteneklerini ilerletecekler. Program, öğrencilere CEFR sertifikası alma imkanı sağlayacak ve akademik ile sosyal ortamlarda İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini doğal dil kullanıcıları ile pratiğe dökmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, Riga'da geçirecekleri serbest zamanları kişisel tercihlerine göre düzenleyerek, bağımsız karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak.


Yurt Dışı Dil ve Staj Eğitimi

Öğrenciler bu programla birlikte üniversitede ve öncesinde aldıkları eğitimi yurt dışına taşıyacaklar, bu sayede kalıcı öğrenmede önemli bir yeri olan deneyimleyerek edinilmiş kazanımlarını ortaya çıkaracaklar. Sosyal alanda konuşma ve dinleme becerilerini doğal konuşmacılarla bire bir gerçekleştirme imkânına sahip olacaklar. Öğrenim yeri Liverpool-Bournemouth/Birleşik Krallık olarak planlanmaktadır.

Genel İngilizce, Akademik İngilizce ve Staj programlarını kapsamaktadır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- İş Görüşmelerinde İngilizce

- İş Hayatında İngilizce

- Akademik Araştırmalar

- Eğitim Hayatında İngilizce

- Farklı Kültürleri Anlama - Uluslararası İletişim


Global Warming and Exergy To Rescue

ODTÜ Makina Müh. Bölümünden 1970 yılında Yüksek Şeref derecesi ile mezun oldu. 1971-1972 yıllarında TÜBİTAK NATO bursu ile Brüksel NATO von Karman Enstitüsünde akışkanlar mekaniği ve aerodinamik konularında çalıştı. 1973 yılında yüksek lisans ve 1979 yılında doktora derecelerini aldı. 1981 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibidir. ODTÜ, ABD de Gannon University ve University of Missouri Rolla, ile Başkent Üniversitesinde Öğretim üyeliği yapmıştır. Şu anda ASHRAE’nin bölgesel seçkin ders vericisidir.

Energy Storing

Dr. Romero, -Director of Lehigh University Energy Research Center-, has over twenty-five years of experience in power generation research. His background is in the thermal sciences and combustion, with emphasis on chemical kinetics modeling. He is actively working in the areas of power plant performance improvements and emissions control, advanced instrumentation and control, and application of artificial intelligence techniques to the power industry. Dr. Romero has participated as a principal investigator in research projects for electric utilities in the US, Canada, Mexico, Europe and China.

Aviyonik

Lisans Öğrenimini 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 1997 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalından almış olup, gerçekleştirdiği tez çalışması Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Yılın Tezi ödülüne layık bulunmuştur. Doktora derecesini 2004 yılında Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalından almıştır. Çalışma konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası birçok dergide makalesi ve elektronik harp konusunda Türkçe olarak yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Büyük Dil Modelleri Çalışma Prensipleri

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yapmıştır. Yüksek lisansını süper-çözünürlük yöntemlerinin hiperspektral görüntülerin çözünürlüklerinin artırılmasına etkisi üzerine gerçekleştirmiştir. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yapmıştır. Doktorasını hiperspektral görüntülerde gerçek zamanlı hedef tespiti üzerine gerçekleştirmiştir. Çalışma hayatı boyunca elektrik-elektronik mühendisi, elektronik teknolojileri uzmanı, yapay zekâ uzmanı ve proje yöneticisi olarak birçok farklı pozisyonda görev almıştır. Görüntü işleme ve yapay zekâ üzerine akademik çalışmaları bulunmaktadır.

4G-5G-IOT-Cloud-Al-Security Coverged Teknologies in Cellular

1986 yılında Deniz Harp Okulundan Kontrol Sistemleri dalından mezun oldu, 1991’de ABD Monterey/Kaliforniya’da bulunan Naval Postgraduate School’da Bilgisayar Bilimleri dalında Yüksek Lisansını tamamladı; 2000 yılında ise Boğaziçi Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Doktorasını aldı. 1996 yılında 3 ay süre ile Hamburg Teknik Üniversitesinde, 2004 yılında ise Connecticut Üniversitesinde 5 ay süre ile araştırma faaliyetlerinde bulundu.

Görüntü İşleme

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim dalında tamamladı. Akademik eğitimi devam ederken, OES Elektronik San. Tic. A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., MTU Onsite Energy (Rolls -Royce Power System A.G.) ve Mersin Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde çalışma hayatını sürdürdü. Yapay zeka, örüntü tanıma, sinyal ve görüntü işleme, C/C++/Matlab başta olmak üzere programlama dilleri çalışma alanları arasındadır.

Girişimcilik Yolculuğu

2005 yılında Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden bölüm ikincisi olarak mezun olmuş, 2017 yılında doktorasını Atılım Üniversitesi'nde yine aynı alanda tamamlamıştır. Girişimcilik konusunda çalışmaları bulunmakta olup, birçok eğitim ve seminer vermiştir.

Yeşil Yalın, Sürdürülebilirlik ve Mevcut Trendler

Dr. Ayşenur Banu ALTUN;

İşletme ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinden lisans dereceleri bulunmaktadır. Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde doktora eğitimlerini tamamlamıştır. MAKFED Türkiye Makina Federasyonunda uzman olarak görev yapmaktadır.

Dr. Arda ALP;

2001 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği alanında tamamladı. Doktorasını İsviçre Neuchâtel Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Fakültesi, Üretim ve Lojistik Yönetimi Kürsüsü'nde aldı. Bilimsel araştırma faaliyetleri kapsamında çok uluslu şirketler ve sivil toplum kuruluşlarıyla İsviçre ve AB destekli akademi-sanayi işbirliği projeleri yürütmüştür.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden lisans, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalından yüksek lisans, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalından doktora dereceleri bulunmaktadır. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve bilimsel araştırma etiği konuları ilgi alanları arasındadır.

Bu eğitim ile bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerinin tanınması ve araştırma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar, etik ilkeler, bilimsel araştırma ilke, yöntem ve teknikleri, bilimsel araştırma önerisi aşamaları eğitim içeriği konu başlıklarını oluşturmaktadır. Eğitimin kazanımları:

- Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerinin tanınması

- Çalışma konusunun amacına göre uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

- Bilimsel araştırma süreçlerinde etik ilkelerin uygulanması

- İlgilenilen alanda bir araştırma önerisi tasarlanması


IPC Standartları CIS Eğitim Programı

Uzun yıllar elektronik üretim süreçlerinde yer almıştır. Tecrübe ve bilgi birikimlerini, gelişmeye açık, kalite ve üretim süreçlerini iyileştirerek sektörde rekabet gücünü artırmayı hedefleyen firmalara çözüm ortağı olmak amacıyla elektronik sektöründe uzmanlaşmış takım arkadaşları ile birlikte 2019 Nisan ayında ERS Eğitim ve Danışmanlık şirketimi kurmuştur.

Bu programlar IPC'nin (Eski adıyla “Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits” olarak bilinir) Eğitim ve Sertifika Programlarıdır. IPC Sertifikalı Teknik Personel (CIS) Eğitimleri yalnızca IPC Sertifikalı Eğitimciler CIT (Certified IPC Trainer) yada MIT (Certified IPC Master Trainer) tarafından verilir. Eğitime katılanlar kapalı ve açık kitap sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavlarda %70 veya daha yüksek; uygulamalarda %70 veya daha yüksek başarı elde etmek gerekir. Eğitime katılanlar sertifika sınavından başarı ile geçtiklerinde sertifika almaya hak kazanırlar. Sertifika iki yıl sonra eğitimin alındığı ayın sonuna kadar geçerlidir. Gerekirse CIS sertifikasyon prosedürleri CIT'ler tarafından 90 gün daha uzatılabilir.


PLC Otomasyon -HMI

Endüstriyel otomasyon alanında kendini geliştirmek isteyen mühendisler, teknikerler, teknisyen ve benzer dallarda eğitim alan üniversite ve lise öğrencileri. Fabrikaların Bakım , Üretim departmanlarında görev yapan teknik personeller (Makine ,Elektrik, Mekatronik vb. alanlar için)

Odaksan Mühendislik A.Ş. 2011 yılından bu yana Streçleme Makineleri üretmekte ve bu makinelerin yazılımını yapmaktadır. Odaksan öncelikle kendi bölgesinde tanınır hale gelmiş ve piyasada yüksek kabul görmüştür. Kısa zaman içinde bölgesinde lider konuma gelen Odaksan, Türkiye’de tanınırlığını başarılı bir şekilde arttırmış ve Türkiye’de konusunda lider konuma gelirken Dünya’da tanınır hale gelmeyi hedef edinmiştir. Odaksan Mühendislik, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, müşteriyi anlayarak, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda makineleri geliştirmeyi ilke edinen bir üreticidir.

Piyasada ihtiyaç olan kalifiye personellerin (Mühendisler, mühendislik öğrencileri, teknisyenler, teknikerler, lise öğrencileri vs.) PLC yazılımı ve otomasyon anlamında; yetkin, etkin ve donanımlı olarak yetiştirilmeleri amaçlanmıştır.


Füze Sistem Tasarımı Projelendirme Sertifika Programı

Savunma Sanayii çalışanları

Lisansüstü öğrenciler

Hava Savunma Sistemleri alanında ilgili kişiler

1990 Yılında Ankara'da doğan Arif Emre Örün ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını TOBB Üniversitesi Makine Mühendisliğinde, doktora eğitimini de Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Pek çok projede yer aldı.

Hava Savunma Füzesi; sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, doğrulama ve geliştirme süreçleri ile iç bileşenleri hakkında bilgiler sunmak.


AS 9100 Temel ve İç Tetkik Eğitimi

Üst Yönetim ve Kalite yönetim sisteminin işletilmesi aşamalarında yer alan/alacak Kalite, İmalat, Mühendislik vb. bölümlerindeki yönetici ve uygulayıcı personel

Birçok özel firmanın AS 9100, AS 9120, ISO 9001-ISO 14001 ISO 30001, ISO 45001, IATF 16949 ve OHSAS 18001 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulmasında, toplam kalite ve verimlilik yönetimi süreçlerinde rol almıştır. NOSSE DANIŞMANLIK Ltd. Şti. kurucusudur.

İki ayrı modül olarak verilen eğitim ilki Temel Eğitim diğeri İç Tetkikçi eğitimidir. Eğitim esnasında, kuruluşların ISO 9001:2015 ve AS 9100 REV. D İlave şartlarına göre yorumlanması ve uygulama yol haritasının tanımlanması olarak belirlenmiştir.

AS 9100 Rev.D İç Tetkikçi Eğitimi’nin (ISO 19011:2018’e göre) verilmesi

Eğitim esnasında, Kuruluşların ISO 9001:2015 ve AS 9100 REV. D İlave şartlarına ve ISO 19011 : 2018’e göre iç tetkiklerinin yapılabilmesi için firma içi personelin yetkinliğinin sağlanabilmesi için gerekli bilgi alt yapısı ve yönteminin verilmesi olarak belirlenmiştir.


Etkili İletişim

Kurumsal İletişim kariyerine yeni başlayanlar, kurumsal iletişimde kariyer hedefleyen, kariyerini bir adım öteye taşımak isteyenler. 

Prof. Dr. Nilay Alüftekin Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’ndan emekli bir akademisyendir. Makine mühendisliği mezunu olarak ODTÜ'de eğitim aldıktan sonra Avustralya'da işletme alanında yüksek lisans derecesi tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi'nde ikinci yüksek lisans programı ve doktorasını da tamamlamıştır. Doçentlik unvanını Yönetim ve Organizasyon alanında almıştır. Yaklaşık 27 yıl boyunca akademik hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir. Proje yönetimi, Girişimcilik, Yenilik Yönetimi ve İletişim alanlarında hem danışmanlık hem de eğitimler vermektedir.

Bu eğitim programı, katılımcılara etkili bir iletişim için gerekli olan beden dili ve empati becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Program, katılımcıların beden dilini fark etmelerini, kontrol etmelerini ve karşı tarafın beden dilini doğru bir şekilde yorumlamalarını sağlayarak iletişimdeki etkinliklerini artırır. Ayrıca, empati becerilerini güçlendirerek karşılıklı anlayışı ve saygıyı artırmaya odaklanır.

Bu eğitim programı, aynı zamanda kişiler arasındaki iletişimi geliştirmek, takım çalışmasını güçlendirmek, çatışmaları çözmek ve liderlik becerilerini artırmak isteyen herkes için idealdir. Katılımcılar, günlük hayatta ve iş yaşamında daha etkili iletişim kurmanın yanı sıra, daha güçlü ilişkiler inşa etme ve daha başarılı bir kariyere sahip olma fırsatı bulacaklardır.


Sürdürülebilirlik, Tasarım Felsefesi, Yapıda Enerji Verimliliği, Ekonomik ve Çevresel Kaynak Yönetimi

Sürdürülebilir Tasarım ile tasarım-doğal çevre ilişkisinin kavranması amaçlanmıştır. Kavram oluşturmaktan bir sistemin tasarım aşamasına, ürün/mekan oluşuna kadarki süreçte tasarımcıların verdikleri kararlar, felsefe ve idrakin ürünü olduğunda, çevresel ve sosyal etkisi büyük, çoğunluğa katkıda bulunan eserler olmaktadır. Bu ders ile öğrencilerimiz, sürdürülebilir tasarım uygulamalarını kavram oluşturma aşamasında dahil etmeyi öğrenmiş olacaklardır. Bu özgünlük rekabet avantajı sağlayacak ve akıllı tasarımı teşvik edecektir. Hammaddeden veya geri dönüştürülmüş malzemeden başlayarak tasarım, işleme, üretim, kullanım, yeniden kullanım ve demonte/imha sürecinin döngüselliğini, üretilenin daim oluşunun yolculuğunu keşfedecek, sistem üretme standardizasyonu yakalayacaktır. Eğitim içeriği konu başlıkları Sürdürülebilirlik, Tasarım Felsefesi, Yapıda Enerji Verimliliği, Ekonomik ve Çevresel Kaynak Yönetimi şeklindedir.

Veri Madenciliğinde Makine Öğrenimi

Makine öğreniminde eğitim, katılımcılşara denetimli öğrenme,

denetimsiz öğrenme, pekiştirmeli öğrenme, gibi temel kavramların

sağlam bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu anlayış, çeşitli makine

öğrenimi algoritmalarının ve tekniklerinin altında yatan temel ilkeleri

kavramalarını sağlar. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Makine Öğrenmesine Giriş

-        Makine Öğrenmesi için Python Kütüphaneleri

-        Veri Ön İşleme

-        Denetimsiz Öğrenme

-        Denetimli Öğrenme

-        Pekiştirmeli Öğrenme

Model Olgunlaştırma ve Validasyon

Yapay Zekâ İle İçerik Üretimi

Yapay zekâ ile içerik üretimi işletmelerin gündelik işlerini kolaylaştırmanın yanı sıra pazarlama süreçlerini de desteklemektedir. Bu amaç doğrultusunda işletme ve pazarlama yöneticilerinin güncel araçları öğrenmesi ve kullanması kıymetlidir. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Yapay zekâ ile görüntü düzenleme

-        Yapay zekâ ile seslendirme

-        Yapay zekâ ile e-ticaret

-        Yapay zekâ ile metin yazarlığı

-        Yapay zekâ ile sunum hazırlığı

-        Yapay zekâ ile video düzenleme

Yapay zekâ ile ürün fotoğrafçılığı

Robotik Kodlama ve STEM Maker Atölyeleri
Robotik Kodlama ve STEM Maker Atölyeleri

Eğitimin amaçları:

-        Robotik ve Kodlama eğitiminin dünyadaki yerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak.

-        Robotik ve Kodlama eğitiminin geliştirdiği alanları olan 21.yy. becerilerini tanıtmak.

-        Öğrencilerde üretkenlik ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi becerileri geliştirmek.

-        Robotik ve Kodlama eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak.

-        Analitik düşünme becerileri kazandırmak

-        Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlamak


Uygulamalı Bilgisayar Ağları Eğitimi

Eğitimin amacı bilgisayar ağları ile ilgili bilgileri uygulamalı olarak öğretmektir. Eğitimin kazanımları:

-        Bilgisayar ağlarıyla ilgili LAN WAN WLAN Router VPN kavramlarını bilmek

-        Kablolu ve kablosuz bilgisayar ağı kurmak

-        Bilgisayar ağını yönetmek

Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        LAN, WAN, WLAN, AP, Switch, Router, VLAN kavramları

-        Uygulamalı kablolu ve kablosuz ağ kurulumu

-        Uygulamalı temel ağ yapılandırmaları (AP, Switch ve Router kurulumları)

Uygulamalı güvenlik duvarı kurulumu ve yönetimi

Uygulamalı Sunucu Sanallaştırma Eğitimi

Eğitimin amacı sunucu sanallaştırma ile ilgili bilgileri uygulamalı olarak öğretmektir. Eğitimin kazanımları:

-        Sunucu, sanallaştırma, sunucu işletim sistemleri, sanal bilgisayarlar kavramlarını bilmek

-        Sanallaştırma sunucusu kurmak

-        Sanallaştırma sunucusunu yönetmek

Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Sanallaştırma kavramları

-        Uygulamalı Proxmox sanallaştırma sunucusu kurulumu

Uygulamalı windows ve linux sanal sunucu kurulum ve yönetimi

Panel Veri Analizi

Bu eğitimin amacı panel veri ekonometrisinin temel kavramlarını anlatmak, panel veri seti yapısı ve uygulanabilirliği çerçevesinde ekonometrik model seçmek, tahminlemek, sınamak ve yorumlamak üzere bilgi sahibi yapmaktır. Ayrıca, Paket Programlar ile uygulamaların pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Çıktıları:

-        Panel veri ekonometrisinin amacına, konusuna, uygulamasına ve değişkenlerin özelliklerine hâkim olmak, Panel veri kavramını ve modellerini bilmek

-        Panel veri analizinin temel yöntemlerini bilmek, dengeli, dengesiz panel, rassal etkili ve sabit etkili model kavramlarını bilmek

-        Yatay-kesit ve panel verilerin ekonometrik analizi için gerekli olan tahmin ve çıkarım yöntemlerini kullanmak

-        Uygun ekonometrik analiz yöntemini seçebilir ve ekonometrik bilgisayar programları kullanmak

-        Kuramsal panel veri ekonometrisiyle iktisadi değişkenler arasındaki bağlantıyı kurmak, veri seti yapısı ve özelliklerine hâkim olmak

Panel veri modellerini ve olgular arasındaki ilişkileri yorumlama yeteneğini elde etmek

İş Modeli Kanvası ve İş Modeli Geliştirme Eğitimi

Eğitimin amacı; start-up’larda ve şirketlerde yaygın olarak kullanılan iş modeli kavramı ile ilgili olarak genel bilgiler vermek, iş dünyasındaki önemini vurgulamak ve iş modeli kanvası aracılığıyla katılımcılara iş modeli geliştirme yetkinliği kazandırmaktır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        İş Modeli nedir?

-        İş Modeli Kanvası ve Alt Bölümleri

-        İş Modeli Kanvası Uygulaması

-        İş Modeli Stratejileri

-        Uluslararası Uygulamalar

21. Yüzyılda Yeni İş Modelleri

 

Stratejik Yönetim ve Rekabet

Eğitimin amacı; yeni normal dünyada, katılımcılara stratejik yönetim konusunda genel bir çerçeve sunmak, stratejik analiz sürecinin kavranmasını ve iş ve rekabet stratejileri konusunda derinlemesine bilgi sahibi olunmasını sağlamak, her türlü veriden stratejiye gidiş sür​ecinin esaslarını ortaya koymak, sürdürülebilir strateji kavramını konusunda bilgi vermek, işbirliği ağlarının stratejilere etkisini tartışmak ve yeni strateji alanı konusunda çeşitli öngörülerde bulunmaktır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Stratejik Yönetim Kavramı

-        Stratejik Yönetim Süreci

-        İş Stratejileri ve Rekabet Analizi

-        Veriden Stratejiye

-        Sürdürülebilir Stratejiler

-        İşbirliği Ağlarının Stratejiye Etkileri

  -       Yeni Strateji

 

Introduction to Viral Video Production

1-MONTH CRASH COURSE: INTRO TO VIRAL VIDEO PRODUCTION BY  VIRTUAL FILM SCHOOL (U.S.A)