Yaz Öğretimi

Yaz öğretimi süresi

Yaz öğretiminde derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, eğitim süresi yedi haftadır. Bu süre yaz öğretimi final sınavlarını da kapsar. Yaz öğretimi, Yükseköğretim Kurulu onayı ile tüm eğitim-öğretim aşamalarında açılabilir. Yaz öğretiminde açılan her ders için güz ve bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrencilerin dil düzeylerine göre haftada 20 ile 28 saat arasında ders yapılır. Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yaz öğretimi ücretleri

Yaz öğretimi ücretleri her yıl için Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenmekte ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.

Üniversitemiz burslu programlarında okuyan öğrenciler ile Ostim Teknik Üniversitesi Burs Yönergesi kapsamında burs/indirim almaya hak kazanan öğrencilerin, yaz öğretiminde ders almak istemeleri durumunda kayıt yaptıracakları dersler için tam ücret ödemeleri gerekir.

Derslerin tespiti ve açılması

Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılmaz. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir.

Yaz öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli öğrenci sayıları; İngilizce hazırlık, ön lisans ve lisans programlarında en az onbeş, yüksek lisans programlarında yedi ve doktora programlarında ise en az üç kişidir. Ancak, ilgili Yönetim Kurulunun gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile açılması ilan edilmiş olan derslerin bazıları ön lisans ve lisans programlarında en az yedi, yüksek lisans programlarında beş ve doktora programlarında ise iki öğrenci ile açılabilir. Öğrenci sayısı kırk kişiyi aşmadıkça yeni grup açılmaz.

Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ilgili bölümlerce, lisansüstü dersler ise, ilgili enstitü anabilim dallarının görüşü ve ilgili yönetim kurullarının onayı ile en geç bahar dönemi sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilanını izleyen üç iş günü içerisinde belirlenir. Belirlenen dersler, Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir ve ilan edilir.

Devam zorunluluğu

Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devam süresine ilişkin olarak OSTİM Teknik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.