Dikey Geçiş Sınavı ile Öğrenci Kabulü

İki yıllık Meslek Yüksekokulu programlarından mezun olan adayların dört yıllık lisans programlarına geçişi (dikey geçiş) ile ilgili işlemler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir.


ÖSYM tarafından DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçlarına göre adayların tercihleri de dikkate alınarak üniversitemizin lisans programlarına yerleştirilmeleri sağlanmaktadır.

 • Dikey Geçiş öğrencilerinin intibakları yerleştirildiği lisans programının üçüncü sınıfına yapılır.
 • Dikey Geçiş öğrencileri İntibak ettikleri sınıftan önceki yıllara/dönemlere ait almaları gereken dersleri almakla yükümlüdürler.
 • Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.
 • Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir. Bu şartları sağlamayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.
 • Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin ilgili yönetmelik, yönerge ve esaslarına tabi olurlar.
 • Öğrencinin kredi ve not transferinin yapılabilmesi için ön lisans öğrenimi gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içeriklerini ve Not Durum Belgesi-Transkriptini kayıt esnasında teslim etmesi gerekir.
 • Öğrencinin, önlisans eğitimi sırasında aldığı dersler ilgili Fakülte tarafından incelenir ve eşdeğer kabul edilen derslerden muafiyet verilerek, programdan alması gereken dersler belirlenir.
 • Dikey geçiş öğrencilerinin intibak değerlendirmeleri, dikey geçiş yapmalarını sağlayan önlisans programında aldıkları dersler üzerinden yapılır. Bunun dışında, daha önce mezun oldukları ve/veya ayrıldıkları lisans/önlisans programlarında alınan derslere dikey geçiş intibakı kapsamında muafiyet verilemez.
 • Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.
 • Öğrencinin, önlisans eğitimi sırasında kredili olarak aldığı ve transkriptinde “Geçti/Geçer/S” vb olarak ifade edilen derslerin notu Üniversite Senatosu tarafından belirlenen not dönüşüm esaslarına göre hesaplanır.
 • Önisans programlarında alınan “İngilizce” dersleri lisans programlarındaki ingilizce derslerine eşdeğer sayılamaz.
 • Dikey geçiş sınavı ile kayıtlanan öğrencilerin önlisans programlarında yapmış oldukları stajlarının lisans programlarında yapmaları gereken stajlarına sayılıp sayılamayacağına staj komisyonu tarafından karar verilir.
 • Önlisans eğitimi sırasında alınan derslerin AKTS kredisi transfer edilirken eşdeğer gösterilen derslerin Üniversitemizdeki AKTS kredi karşılıkları dikkate alınır.